Studio Picobella

Privacybeleid Studio Picobella

Dit privacybeleid beschrijft hoe en wanneer Studio Picobella gegevens verzamelt, gebruikt en deelt, als je een product van Studio Picobella koopt, contact met Tanja opneemt of anderszins de diensten van dit bureau gebruikt via studiopicobella.nl of de gerelateerde sites en diensten.

De persoonlijke gegevens die Studio Picobella verzamelt:

Om aan je bestelling te kunnen voldoen, moet je bepaalde gegevens aan Studio Picobella overleggen, zoals je naam, e-mailadres, postadres, betaalgegevens en de details van het door jou bestelde product. Als je direct contact met Tanja opneemt (bijvoorbeeld wanneer je een opdracht plaatst) kun je er ook voor kiezen om Studio Picobella additionele persoonlijke informatie te geven.

Waarom Studio Picobella je gegevens nodig heeft en hoe deze worden gebruikt:

Studio Picobella vertrouwt op een aantal wettelijke grondslagen om je gegevens te verzamelen, gebruiken en delen, zoals:

  • waar nodig om diensten te verlenen, zoals wanneer Studio Picobella je gegevens gebruikt om je bestelling te voldoen, om geschillen te beslechten of om klantenservice te bieden;
  • wanneer je jouw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, die je op elk moment kunt intrekken, zoals door je aan te melden voor een mailinglijst;
  • indien nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting of gerechtelijk bevel of in verband met een rechtsvordering, zoals het bewaren van informatie over jouw aankopen indien vereist door de belastingwetgeving; en
  • voor zover nodig voor het doel van Studio Picobella’s legitieme belangen, indien die legitieme belangen niet worden overschreven door jouw rechten of belangen, zoals het leveren en verbeteren van de diensten van Studio Picobella.

Gegevensuitwisseling en openbaarmaking:

De gegevens van Studio Picobella’s klanten zijn belangrijk voor de onderneming. Studio Picobella deelt jouw persoonlijke gegevens alleen om hele beperkte redenen en hele specifieke situaties, als volgt:

  • Dienstverleners: Studio Picobella schakelt bepaalde vertrouwde derden in om bepaalde functies uit te voeren en diensten aan de shop te leveren, zoals bezorgers en haar financiële adviseur. Studio Picobella zal je persoonlijke gegevens met deze derde partijen delen, maar alleen zover nodig om deze diensten te kunnen verlenen.
  • Naleving van wetten: Studio Picobella kan jouw gegevens verzamelen, gebruiken, bewaren en delen als zij te goeder trouw van mening is dat het redelijkerwijs noodzakelijk is om/voor: (a) te reageren op een juridisch proces of op overheidsverzoeken; (b) naleving van overeenkomsten, voorwaarden en beleid; (c) het voorkomen, onderzoeken en aanpakken van fraude en andere illegale activiteiten, beveiliging of technische problemen; of (d) de rechten, het eigendom en de veiligheid van haar klanten of anderen te beschermen.

Hoe lang Studio Picobella deze persoonlijke gegevens bewaart:

Studio Picobella bewaart je persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is om je haar diensten te leveren en zoals beschreven in het Privacybeleid. Studio Picobella kan echter ook verplicht zijn om deze informatie te bewaren om te voldoen aan de wettelijke en reglementaire verplichtingen, om geschillen op te lossen en om overeenkomsten te handhaven. Over het algemeen bewaart Studio Picobella je gegevens tenminste 7 jaar, omdat in Nederland iedere ondernemer wettelijk verplicht is om de administratie zolang te bewaren.

Hoe Studio Picobella persoonsgegevens beveiligt:

Studio Picobella neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zij doet dit met beveiligingssoftware. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via mail@picobellapr.nl.

Jouw rechten:

Als je in bepaalde gebieden, waaronder de EU, woont, hebt je een aantal rechten met betrekking tot je persoonlijke gegevens. Hoewel sommige van deze rechten algemeen gelden, hebben sommige rechten betrekking op bepaalde, beperkte gevallen. Dit zijn die rechten:

  • Toegang: Je hebt mogelijk recht op toegang tot en het ontvangen van een kopie van de persoonlijke gegevens die Studio Picobella van je bezit. Je kunt daarvoor via onderstaande gegevens contact met het bureau opnemen.
  • Wijzigen, beperken, verwijderen: Je hebt mogelijk ook het recht om je persoonlijke gegevens te wijzigen, Studio Picobella’s gebruik daarvan te beperken, of ze te verwijderen. Als er geen uitzonderlijke omstandigheden zijn (zoals waar Studio Picobella om wettelijke redenen gegevens moet opslaan) zal Studio Picobella je persoonlijke gegevens doorgaans op verzoek verwijderen.
  • Bezwaar: Je kunt bezwaar maken tegen (i) Studio Picobella’s verwerking van sommige van je gegevens op basis van haar legitieme belangen (ii) het ontvangen van marketingberichten na het geven van jouw uitdrukkelijke toestemming om ze te ontvangen. In dergelijke gevallen zal Studio Picobella je persoonlijke gegevens verwijderen, tenzij zij dwingende en legitieme redenen heeft om door te gaan met het gebruik van die informatie of als dit om juridische redenen nodig is.
  • Klachten: Als je in de EU woont en je je zorgen over Studio Picobella’s gebruik van je gegevens wilt uiten (en onverminderd eventuele andere rechten die je mogelijk hebt), heb je het recht om dit bij je lokale autoriteit voor gegevensbescherming te doen.

Contact met Studio Picobella:

In het kader van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming ben ik, Tanja Eijkelboom, eigenaar van Studio Picobella, de gegevensbeheerder van jouw persoonlijke gegevens. Als je vragen of zorgen hebt, kun je contact met me opnemen via mail@picobellapr.nl.

Studio Picobella
Rolderdiephof 5
3521 DA Utrecht
KvK-nummer: 52735338
Btw-id: NL001989833B07